Nhảy đến nội dung
x

Tài chính

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ, HỌC BỔNG

1. Học phí

- Đối với bậc Thạc sĩ, học viên phải đóng học phí theo từng đợt theo thông báo của nhà trường cụ thể như sau:

Học phí dự tính: 40-65 triệu/học viên mức phí này còn tùy thuộc vào một số điều kiện như: Chương trình mà học viên theo học; Ngôn ngữ giảng dạy; và địa điểm mà học viên theo học.

- Đối với bậc Tiến sĩ, học phí từ 150 triệu/học viên/3 năm học.

2. Học bổng

- Học bổng dành cho các ứng viên theo chương trình thạc sĩ của trường vui lòng xem chi tiết tại đây.

- Học bổng dành cho các nghiên cứu sinh xem chi tiết tại đây.

- Học bổng dành cho các lưu học sinh xem chi tiết tại đây.